Víno a vinařství

Zdrávy buďte Valtice, vinorodá zem …
Petr Bezruč
Ano, básníci oslavují víno od nepaměti. Provází lidstvo minimálně pět tisíc roků, po celou dobu přivádělo člověka do stavů, kdy se mu chtělo vyjádřit radost básní nebo písní a dávalo zapomenout na obyčejné strasti.
Valtice jsou spojeny s pěstováním révy vinné velmi úzkým svazkem a tradice je tisíciletá. Jako sídelní město jednoho z nejbohatších rodů střední Evropy byly dlouhou dobu hospodářským a správním střediskem oblasti ležící na obou stranách Rakousko – České hranice. Přirozeným vinařským střediskem významných vinařských oblastí v obou současných republikách. Proces syntézy, zahájený v Evropě, sbližuje oblasti, státy, národy, vybízí rovněž k logickému kroku nazvat Valtice hlavním městem vína.

Valtice – víno Vinařská historie Valticka

Úrodná půda kolem Valtic lákala zemědělce od nejstarších dob. Z několika nálezů kamenných neolitických nástrojů přímo ve městě lze usuzovat na osídlení již 2 500 – 5000 př. n. l.

V posledních staletích př. n. letopočtem sídlili v severní oblasti katastru Keltové, o nichž se tvrdí, že s největší pravděpodobností pěstovali révu vinnou a dovedli ji také zpracovávat k výrobě vína.

Z římských dob se našlo mnoho fragmentů a několik zlatých mincí. V té době obývaly oblast germánské kmeny Markomanů a Kvádů, které měly čilé obchodní styky s římskou říší.

O pěstování révy v římské době v jižních oblastech Moravy lze hovořit s jistotou již pro umístění předsunutého římského vojenského tábora u nedalekého Mušova, patřícího k desáté vídeňské zdvojené legii. Leteckým snímkováním Valtic se zjistil ve východní oblasti katastru (Dolních čtvrtích) čtvercový půdorys římského vojenského tábora (pravděpodobně přechodného).

Po příchodu Slovanů do oblasti v 5 stol. byly již vinice trvalým prvkem v krajině.

Stavbou hradu (kol. r. 1055) se staly Valtice strategickým bodem a trvalá vojenská posádka, stejně jako hrazené město v blízkosti hradu vedly k následnému rozvoji a prosperitě valtických vinic.

O pozdější rozmach valtického vinařství se zasloužily vládnoucí rody Seefeldů a Liechtensteinů.

První písemné doklady o valtickém vinařství pocházejí ze 13. a 14. století. Z valtických listin a privilegií je zachována zmínka, že 24. dubna 1344 odprodal Ulrich z Valtic své vinice bratřím z Rauhenštejna.

V horenské pozemkové knize z roku 1798 bylo zapsáno 1175 vinic v rozsahu 2075 achtelů, tj. asi 520 jiter nebo 300 ha (1 achtel vinice se může počítat ke čtvrtině jitra nebo 14,5 aru). Z těchto vinic náleželo vrchnosti 91, konventu milosrdných bratří 22, faráři 18, obci 34 achtelů.

Již v roce 1855 byl ve Valticích založený místní spolek pro zemědělství a vinařství, který napomáhal rozvoji zemědělské produkce. Byl to jeden z největších a nejdůležitějších zemědělských spolků v Dolním Rakousku. Spolek pořádal četné zemědělské výstavy, přednášky a jinou osvětovou činnost. Především se uplatnil v propagaci valtického vinařství, které se v konkurenci dolnorakouských vín těžce prosazovalo do popředí. Spolu s nejstarším zemědělským spolkem pro zemědělství a vinařství v Mikulově společně vydával hospodářský časopis Acker- u. Weinbauzeitung. Spolek vlastnil révovou školku, pro níž opatřil vybrané sazenice z Klosterneuburku a pečlivě sledoval vzniklé révokazové nebezpečí.

30. září až 5. října 1858 tento velmi aktivní spolek uspořádal pod patronací vládnoucího knížete Jana II. z Liechtensteina výstavu poprvé v jízdárně zámku dokončené v roce 1715.

Tím byla vlastně jízdárna poprvé zpřístupněna veřejnosti. Na výstavě mohli návštěvníci vidět zemědělské stroje, potřeby pro domácnost, hedvábí, poprvé bylo k dispozici k ochutnání 2000 vzorků vína z celého okolí. Rok 1858 lze tedy považovat za založení tradice valtického vinařského výstavnictví.

V roce 1909 dochází k samostatné vinařské výstavě, konala se 30. a 31. ledna v prostorách obecního hostince na náměstí. Výstava byla obeslána 1 234 vzorky vína ročníku 1908. Byla to vůbec první výstava, kde kromě ochutnávky vzorků bylo víno i prodáváno. Možno tedy bez nadsázky říci, že to byly I. Valtické vinné trhy, kde se dojednával i prodej vína. Význam této první výstavy byl zvýrazněn tím, že patronát nad výstavou převzal Jan II. z Lichtensteina.

Iniciátorem nových myšlenek se stala ovocnicko-vinařská škola, která vznikla v roce 1873 a od roku 1877 měla zemský charakter, bylo to umožněno novými moderními metodami při ošetřování vinic.

Nový rozmach vinařství nastal po připojení Valtic k Československé republice v roce 1920. Po roce 1920 převzala vinařská akciová společnost Société Vinicole do své správy Křížový sklep. Podnik vznikl v roce 1923 z firmy Heidsicek a za spoluúčasti firmy R. Schlumberger, Vöslová a ústřední správy Liechtensteinů. Firma Société Vinicole se specializovala na výrobu sektu ve velkém podle francouzského způsobu. Společnost přispěla k rozvoji vinařství ve Valticích předními místy na světových vinařských výstavách a mezinárodních soutěžích, což je důkazem, že valtická vína jsou vína stoleté tradice a mimořádné proslulosti.

Po všeobecné stagnaci vinařství v důsledku II. sv. války došlo k dalšímu rozmachu valtického vinařství v 60 letech min. století. Tehdejší státní statek Valtice začal specializovat jednotlivá hospodářství a jedno z nich zaměřil na výrobu vína. Úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat a valtická vína se stala nejvyhledávanější v tehdejší ČSSR.

Významné osobnosti Valtic se vztahem k vinařství

Bratři Bauerové, František (1758 – 1840), Ferdinand (1760 – 1826) a Josef (1756 – 1831) zdědili po svém otci velký talent a všichni tři se stali kreslíři a malíři. Bratři vyrostli ve Valticích, kde brzy získali důkladnou znalost stavby ovoce a zeleniny, vinobraní, senoseče a žní. Spolupracovali s Norbertem Bocciem na kresleném herbáři a kresbách s botanickou tématikou.

Norbertus Adamus BocciusNorbertus Adamus Boccius (15.1.1731-14.7.1806) dosáhl mimořádného významu jako botanik, věnoval se také samostatné práci šlechtitelské. 0 hospodářské povznesení Valtic a širokého okolí se zasloužil pěstováním a šlechtěním cizích druhů ovocných dřevin. Vybíral si ušlechtilé odrůdy a pěstování vybraných a vhodných odrůd pak dále rozšiřoval a propagoval v širokém okolí Valtic, Lednice a Mikulova. Pěstování ovocných stromů rozšířil i mimo konvent. Ve valtických městských hradebních příkopech zakoupil pozemky a založil zde ovocné sady a aleje.

Jan II. kníže z Liechtensteina, sponzor a mecenáš vinařských akcí a výstav ve Valticích, spoluzakladatel ovocnicko – rolnické školy v r. 1873

Georg Gröber, okresní soudce, předseda zemědělského a vinařského spolku, zakladatel ovocnicko – rolnické školy v r. 1873.

Ředitelé vinařské školy, zejména Karl Sikora 1873-1896, Mattias Arthold 1908-1920, Josef Zapletal 1920-1939, Ing. Josef Lízler 1945-1960, Ing. Josef Menšík 1960-1964.

František Brandštetr, první předseda výstavního výboru a zakládající člen novodobých Valtických vinných trhů v r. 1967.

Ing. Antonín Šťastný, zakladatel a ředitel společnosti Vinné sklepy Valtice a. s., současný předseda výstavního výboru VVT.

Ing. Jiří Kopeček, propagátor vinařství, zakladatel a prezident Vinařské akademie Valtice.

Valtičtí Seefeldové a Liechtensteinové, tradice v rukou šlechticů

Wichardu ze Seefeldu byl v r. 1192 dán jako přednímu rakouskému knížeti (truksas – jídlonoš vévody rakouského, v dnešním slova smyslu ministr) úkol vybudovat z Valtic mohutnou pohraniční pevnost namířenou proti českým Přemyslovcům. Od té doby si Wichard říkal truksas z Valtic. Wichard nechal vybudovat množství vinic v okolí Valtic, hlavně na jižních svazích směrem ke Schrattenbergu.

Jeho nástupce Kadold (1217-1243) proslavil ve své době Valtice jako středisko rytířských turnajů a dostaveníček minesängrů. Známý štýrský rytíř a minesengr Ulrich z Liechtensteinu, učinil jedním ze svých oblíbených míst právě Valtice, kde se nejednou zastavoval a nejednou přednášel své milostné básně a písně přítomným vznešeným dámám před počátkem rytířských turnajů. O Valticích zpíval např. v Benátkách:
Die naht was ich ze Mistelbach
des andern tages reit ich von dan
mit mir vil manic biderde man.
Zwei hundert ritter oder mér
mit mir dan riten, muotes hér
was vil manager, der dá reit
si waren ritterlich gekleit.
Ich was ouch hóhes muotes rích
die straz zogt ich vil ritterlich
diu gegen Velsperc dá gie,
dá mich der wirt vit wol enphie.
Er war genant mín her Cadolt von Velsperc:
man was im hott
von reht durch sine werdikeit.

Poslední z původních Seefeldů na valtickém panství Albero (1246-1270) byl přívržencem českého krále Přemysla Otakara II. a energicky se zasadil za jeho volbu rakouským vévodou.

Liechtensteinové získali jednu šestinu valtického panství v r. 1378, kdy manželka Jana I. z Liechtensteinu hofmistrovi rakouského vévody, odkázala svůj podíl.

Liechtensteinové obratnou politikou získali celé panství před r. 1395 a drželi ho až do r. 1945. Zasloužili se o rozmach valtického vinařství největší měrou, protože nejen že rozvíjeli své panství a své vinice, ale podporovali vše co vedlo k novým iniciativám jako např. založení vinařské školy či iniciativám na úseku vinařského výstavnictví.

Zbudování krajinného celku Lednicko-valtického areálu přesáhli Liechtesteinové středoevropský význam a zapsali tento mikroregion unikátně do světového dědictví.

Valtické vinařství má ze středověké doby ty nejlepší prameny a vpravdě šlechtické tradice .

Valtice jako sídlo vinařských organizací

Vinařská škola

Valtice si vybralo za sídlo své činnosti mnoho organizací, nejstarší z nich, současná Střední odborná škola vinařská, byla založena již 15. listopadu 1873, tehdy Rolnicko-vinařská škola. Vinařská škola je jedinnou střední školou v ČR vyučující pravidelně vinohradnickému oboru s maturitou. Za dobu své činnosti vychovala tisíce odborníků tvořící páteř moravského a českého vinařství. V dobách C. a K. mocnářství měla škola evropský význam, protože zde absolvovali studenti nejen ze zemí Rakousko – Uherska, ale třeba i Turecka a Ruska. Po připojení Valticka k ČSR v r. 1920 do okupace zde absolvovalo 410 studentů z ČSR, Rakouska a Jugoslávie. V dnešní době má škola vybudované nové školní hospodářství, vinice se sponem 2,5 m, moderní sklepní technologii a školní vína v posledních letech získávají přední umístění na celostátních výstavách.

Národní vinařské centrum

Vzniklo v dubnu 2002 s cílem poskytovat obecně prospěšné služby v oblasti vinařství, vinohradnictví a souvisejících činností. Centrum má provozuje svoji činnost na zámku Valtice, kde má ke své činnosti vybudované účelné zařízení, skládající se z degustačního centra, školící místnosti a příslušného zázemí. Součástí Národního vinařského centra je rovněž Salon vín, založený v r. 2000. Salon vín je veřejná degustační expozice, kterou ročně navštíví tisíce hostů. Expozice navazuje na stejnojmennou soutěž Salon vín České republiky, která zastřešuje systém nominačních výstav a která každý rok vybírá nejlepších sto vín, které jsou po dobu jednoho roku vystavené ve stálé expozici. Národní vinařské centrum sídlí na zámku.
Sídlo Národního vinařského centra je na Valtickém zámku.

Moravín

Svaz moravských vinařů byl založený v r. 1964 a sdružuje několik stovek malých a středních vinařů. Je nositelem pokroku a osvěty mezi širokou obcí vinařů, pořádá ročně množství tématických zájezdů a školení. Sídlí na zámku ve Valticích. Českomoravský svaz vinařských podniků. Vznikl v červnu 1993 z bývalého sdružení producentů vína Vinotex. Sdružuje patnáct velkých společností, jejichž činnost bezprostředně souvisí s vlastnictvím, řízením a provozováním vinařských podniků v České republice. V zájmu svých členů se Českomoravský svaz vinařských podniků podílí na tvorbě legislativy, spolupracuje se sdělovacími prostředky a rovněž vede jednání s úřady státní správy, s průmyslovými, zemědělskými a obchodními sdruženími i s odborovými svazy.
Sídlo Moravína je Vinařská 1, Valtice.

Vinařská akademie Valtice

Založená v roce 1996 jako občanské sdružení. Zakládající členové ing. Jiří Kopeček, Prof. ing. Vilém Kraus CSc., JUDr. Svatomír Helešic, Doc. ing. Fedor Malík. V tzv. Klubu Vinařské akademie je registrováno přes 100 členů z řad výrobců vína, gastronomie a konzumentů vína. Hlavní činností je pořádání kurzů, seminářů , vinařských akcí a podpora vinné kultury.
Sídlo Vinařské akademie je ve Vinařském domě na náměstí.

Význačné vinařské podniky ve Valticích

Vinné sklepy Valtice a. s.
Jeden z největších výrobců vín v ČR, Křížový sklep, Zámecký sklep, pergola.

Vinařství Kopeček
Známý valtický vinař, znalec vína, propagátor vinařství a prezident Vinařské akademie Valtice Ing. Jiří Kopeček, pěstování, výroba a prodej kvalitních moravských vín, Hradební vinný sklep (klasický historický vinný sklep), Vinařský dům Valtice, vinotéky Vinum Bonum – Valtice a Lednice, kvalitní moravská vína, pobyty s vínem, prohlídky sklepa, večery u vína, jídlo k vínu, hostiny, řízená degustace vín, ochutnávky, školení, seznámení s vínem, přednášky pro odborníky i laiky.

Vinařství Valtice s.r.o.
Mladé vinařství založené na rodinných principech, máme tu čest pěstovat a zpracovávat hrozny z jedinečného teritoria Zahrady Evropy a Lednicko – valtického areálu, který byl pro své nevyčíslitelné hodnoty zapsán do seznamu kulturního dědictví UNESCO, snažíme se přistupovat k přírodě citlivým způsobem s využitím nejmodernějších poznatků a technologií, vyrábíme vína reduktivní technologií se zachováním svěžího odrůdového charakteru, z vyzrálých hroznů na těch nejlepších tratích v okolí valtické Kolonády, provozujeme vinný sklep Valtické podzemí, obnovený historický vinný sklep, stálá expozice toho nejlepšího z Valtic, sklepní vinotéka s ochutnávkou desítek valtických vín.

Víno Valtice
Dceřiná společnost Soare sekt a. s., velkého výrpbce tichých i šumivých vín v ČR.

Moravíno spol. s.r.o.
Významný valtický výrobce vín.

Valtice jako turistické centrum Lednicko – valtického areálu

Valtice jsou umístěné na hlavní ose pozoruhodného urbanistického celku, který v sobě sloučil estetické prvky uměle vytvářené krajiny s přirozenou krajinou zemědělskou, a to všechno doplněné o architekturu šlechty, bohatých měšťanů i architektonických staveb církevních, vesnických a hospodářských.
Jedinečná oblast přírodních krás, pohádkových zámků i starobylých hradů, skvělého vína a pohostinných lidí. Oblast dvou unikátních biosférických rezervací, Pálavy a Lednicko-valtického areálu. Od roku 1996 součástí Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.
Dílo s vysokým potenciálem do budoucnosti, a předpoklady dalšího rozvoje turistického průmyslu v oblasti.

Naučná vinařská stezka Valtice

Charakteristika trasy
Délka: 5 km
Náročnost: střední.
Kola: trekking, MTB.
Tematická naučná stezka ve Valticích a okolí představuje druhé významné centrum Mikulovské vinařské podoblasti. Pětikilometrovou trasu naučné stezky lze absolvovat pěšky, nebo na kole. Trasa je značená a vybavena 19 trojjazyčnými informačními panely.

Místo trasy
Valtice tvoří vedle Mikulova druhé vinařské centrum mikulovské vinařské podoblasti. Od roku 1873 zde sídlí střední vinařská škola, která je nejstarší nejen v České republice, ale i v Dolním Rakousku, kam Valtice před rokem 1920 patřily. Po několik let zde působí i Vinařská akademie, která se prostřednictvím kursů a vlastní vydavatelskou činností stará o výchovu a vzdělávání sommeliérů – odborníků na stolování a podávání vín. Ve sklepeních zdejšího barokního zámku se nachází Národní vinařský salón, kde lze zhlédnout i ochutnat rozsáhlou kolekci nejlepších českých a moravských vín.

Popis trasy
Trasa naučné stezky začíná v těsném sousedství zámku přímo na valtickém náměstí. Trasu je možné předem prostudovat na mapě ve výchozím místě. Odtud vede trasa přes zámecký areál do rozsáhlých valtických vinic. Zde je uvedeno to nejpodstatnější o celoročních pracích ve vinohradech. Na nejvyšším místě naučné stezky, na kopci Reistna nad Valticemi, lze z romantické kolonády přehlédnout celý Lednicko-valtický areál, zařazený pro svou jedinečnost do seznamu světových kulturních památek UNESCO. Odtud pokračuje cesta vinicemi s několika dalšími zastaveními až k budově Střední vinařské školy a dále zpět do historické části města. Zde je možno procházku zakončit v některém z řady vinných sklepů a prakticky si tak ověřit pravdivost získaných informací.

Dominantní vinařské akce konané ve Valticích

Valtické vinné trhy

VVT jsou největší a nejprestižnější soutěží a přehlídkou vín v ČR s mezinárodní účastí. Novodobé trhy byly založeny v r. 1967. Soutěž pořádá Společnost Valtické vinné trhy vždy na počátku měsíce května v zámecké jízdárně.

Salon vín ČR

Soutěž nominovaných vín z vybraných výstav ČR. Ocenění Salon vín ČR získá pouze 100 nejlepších vín z České republiky a je vystaveno ve stálé degustační expozici Národního vinařského centra.

Valtické vinobraní

Dominantní podzimní vinařská akce konaná první říjnovou sobotu na náměstí. Folklorní pásma v provedení studentů Vinařské školy, vystoupení mužáckých a smíšených národopisných souborů. Večer lidová taneční zábava v jízdárně zámku. Valtický košt. Přehlídka vín místních výrobců a výrobců z okolních moravských a rakouských obcí, známá udělováním pohárů Kníže vín vítězům koštu.

Mikulášský košt archivních vín

Přehlídka vín z Valtic a okolí, starších tři a více roků, pořádaná vždy v pátek bližší Sv. Mikuláši.

Svěcení vína ve Valticích

Tradiční posvěcení mladého vína místním knězem první neděli po Sv. Martinovi. Svěcení je spojeno s ochutnávkou vín.

Vinařská turistika
(putování za vínem, vinařské výlety, pobyty u vína, degustace, vzdělávání o víně pro laiky i odborníky…)

Putování za vínem – putování po regionu, rozhledy, památky, příroda, víno, vinohrady, vinné sklepy, pergoly, vinotéky, vinařské provozy, návštěvy, prohlídky, exkurze, výklad, sommeliér, degustace, pěšky, auto, mikrobus, autobus, kolo, Valtice, Salon vín České republiky, Zámecký sklep založeno 1640, Křížový sklep založeno 1430, Hradební sklep, vinný sklep Valtické podzemí, vinný sklep Moravský sommelier, Galerie vín, Sedlec (Sedlecká vína), Čejkovice (Vína templářských rytířů), vinařská turistika, vinařské výlety, pobyty u vína, vzdělávání o víně pro laiky i odborníky.

Závěr

Shora uvedené skutečnosti, výměra 580 ha registrovaných vinic v katastru města, tradice valtických vín a umění místních sklepmistrů řadí Valtice mezi nejvýznamnější vinařské obce v rámci Evropy. Prameny přívlastku hlavní město víno se ve vztahu k Valticím vyhledávají velmi lehce a spojení města s vínem, historií a centrem je nejen výstižně, ale zároveň zavazující.

Sommeliéři
Báječná Lednice – sommeliéři – výborní sommeliéři v Lednici a Valticích.

Zábavné akce
Valtice – vinařské akce – Valtice – hlavní město vína, okolí, výstavy vín, vinobraní, ochutnávky, degustace, košty, vinařské soutěže, vinařské slavnosti, burčákové slavnosti…

Valtice – akce – akce ve Valticích a okolí, zábavné, poučné, společenské, kulturní, sportovní, outdoorové, turistické, akce pro děti, slavnosti, hudba, cimbálky, koncerty…

Lednice – akce – akce v Lednici a okolí, zábava, poučení, kultura, sport, outdoor, turistika, pro děti, slavnosti, hudba, cimbálky, koncerty…

Mikulov – akce – akce v Mikulově a okolí, zábava, poučení, kultura, sport, outdoor, turistika, pro děti, slavnosti, hudba, cimbálky, koncerty…

Česká republika – kalendář vinařských akcí – vinobraní, košty, soutěže…

Kocovina
Kocovina – aneb hojivé prostředky pro těžká rána opilcova, rady, porady, pomoc, jak přežít kocovinu, vyprošťováky, prostředky, léky, jídlo, pití, kouření, chování, bílé myšky, tisíce malých permoníčků.

Písničky o víně
Písničky o víně – seznam

Písničky o víně – texty

Články
Moravská vína vítězila ve Vídni

Vína z Česka se zařadila mezi světovou smetánku

Moravská vína získavají na_prestiži – vezou domů medaile

Vybrané WWW odkazy
Zde jsou WWW stránky o víně: Víno, vínko.
Zde jsou odrůdy vín včetně podrobného popisu, k čemu se jednotlivé odrůdy hodí, apod: Víno, vínko – odrůdy vín.
Zde naleznete základní otázky a odpovědi ohledně vína: Víno – 14 otázek a odpovědí.
Zde naleznete základní charakteristiku vín, a k čemu se vína hodí: Víno, jak má být.
Zde je zajímavá krátká historie vinohradnictví na Moravě – vinorodém kraji: Historie vína na Moravě.
Zde jsou dobré vinné sklepy a vinotéky ve městě Valtice a okolí: Valtice – vinné sklepy, pergoly, vinotéky, výrobci vína…
Zde jsou dobré vinné sklepy a vinotéky v obci Lednice a okolí: Lednice a okolí – vinné sklepy a vinotéky.
Zde jsou významní výrobci vína v obci Lednice, ve městě Valtice a v okolí: Lednice a okolí – výrobci vína.

WWW odkazy o víně
wine.cz – vinařský a vinohradnický server, tento server je věnován všem poctivým vinařům let minulých, stávajících i budoucích, články a novinky, diskusní fórum, vinařské oblasti, osobnosti vinařství, aukce, vinařský bazar, časopisy, vzkazy, vinotéky a sklepy, vinařská sdružení, vinařský adresář, WWW odkazy.

O víně – in vino veritas, novinky, články, zajímavosti, oblasti, svět velkých vín, průvodce trhem, akce, jak se naučit pít víno jako znalec.

Znalec vín – encyklopedie – Milan Sedláček, Valtice, unikátní elektronická encyklopedie o víně, vinařství a vinohradnictví, 205 hesel, určeno pro laiky i odborníky.

Víno a vinaři – pravidla pro kombinaci jídla a vína, jak vybrat kvalitní víno (jak číst etiketu), přehled ohodnocení vín (soutěže, medaile) jak jim rozumět, jak víno podávat (teplota, sklo, atd.), jak založit a vést vlastní archiv vín, jak víno degustovat, recepty na jídla s vínem.

Česká a moravská vína – oficiální prezentace.

Vinařský průvodce – vinařství, vina, vinotéky.

iDNES – Víno – vše o vínu, vinařích a vinohradnictví, novinky, zprávy, firemní prezentace.

Moravské vinné sklepy a sklípky – Morava, sklepy, sklípky, výrobci vína, o víně a vinařství, vinařské oblasti, ubytování na jižní Moravě.

Vinařský fond České republiky – podpora vinařství v České republice, propagace českého a moravského vinařství v ČR i zahraničí.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce – Víno – novinky, zákony, předpisy, oznamovací povinnost, žádosti, dovoz, komise, inspekce, ověřování, třídění, zvyšování cukernatosti, evidence a hlášení, vzory vyplněných dokumentů, certifikace vína při vývozu, odkazy, instituce, výstavy, senzorické zkoušky.

Svaz vinařů České republiky – vinohradnictví, vinařství, výstavy, přehled odrůd, akce, zajímavosti, aktuality, časopis Vinařský obzor.

Národní vinařské centrum o.p.s. – obecně prospěšná společnost pro rozvoj vinařství v České republice, sídlo je v městě Valtice.

Salon vín České republiky – sídlo je v národním vinařském centru na Státním zámku ve Valticích, 100 nejlepších vín z České republiky, vína jsou vybírána a doporučena ze stovek vín na místních a regionálních výstavách, nejlepších 100 vín se nakonec vybíralo z 256 přihlášených a doporučených vzorků, vína byla hodnocena ve 2 komisích po 7 degustátorech, vedoucím a garantem hodnocení byl prof. ing. Vilém Kraus, CSc., vína hodnotili výhradně úspěšní absolventi degustátorské zkoušky podle evropských norem, seznam nejlepších 100 vín 2004/2005 je k dispozici na WWW stránkách.

Vinařská akademie – víno, informace, zajímavosti, propagace, ochutnávky, kurzy, semináře, školení, zkoušky, sommeliéři, gastronomie, moravská kuchyně.

Střední vinařská škola – Valtice, Střední odborná škola vinařská, Střední odborné učiliště zahradnické, tři obory (Agropodnikání se zaměřením na agroturistiku, Ochrana a tvorba životního prostředí, Vinohradnictví), škola se skvělou tradicí a reputací, vlastní školní hospodářství, dobrá vína za nízké ceny, vína jsou připravovaná žáky pod dozorem profesorů – odborníků.

Valtice – Hlavní město vína – WWW stánky centra vinohradnictví v České republice, úvod, vinařské akce, vinotéky, vinné sklípky, vinařské vzdělávání, výrobci vína, ostatní služby, fotogalerie, odkazy.

Biovína – vína, která zaujala.

Interaktivní vinařská mapa – vinařská oblast Morava – Vinařská oblast MORAVA má výborné předpoklady pro tvorbu bílých vín se zajímavým spektrem vůní a kořenitosti, které doplňuje látková plnost z moravských úrodných půd. Souhru vůní a chuti podtrhují svěží kyseliny povzbuzující k opětovnému doušku harmonického a pro jednotlivé podoblasti Moravy charakteristického vína. Moravská červená vína provázela odjakživa venkovskou stravu a posilňovala vinaře v jejich těžké práci. Chuťový projev nikdy nepostrádal zemitou pravost doprovázenou uchováním ovocitého charakteru červeného vína. Charakter červených vín se v poslední době mění pod vlivem uplatňování moderní technologie červených vín, která jim dodává více vláčné jemnosti. Líbezná jihomoravská krajina a její jedinečné přírodní podmínky vtiskují vínům svéráznost, která je hlavním předpokladem pro trvalý zájem o jedinečnost v nepřeberném množství.

Interaktivní vinařská mapa – vinařská oblast Čechy – Vinařská oblast ČECHY patří k nejsevernějším výspám evropského vinohradnictví. Praha leží na 50° severní šířky stejně jako Wiesbaden v Porýní. Největšího rozvoje dosáhlo české vinařství za vlády Rudolfa II., kdy bylo v Čechách kolem 3.500 ha vinic. Tehdy bylo nejvíce vinic v Praze a okolí, v Mělníku, Litoměřicích, Mostě a v Lounech. Iniciátorem rozvoje českého vinařství se stal císař Karel IV., který mu dal základ svými nařízeními z roku 1358.

Moravský sommelier – víno – vinařská oblast Jižní Morava, rozdělení vín, odrůdy vín, výroba vína, ochutnávání a uchování vína, víno a jídlo.

Aktuality pro vinaře

Oliheň – o alkoholu zábavně a s poučením aneb Abeceda alkoholíka.